AoSu - Affärs- och säljutveckling

Erbjudande

Vår affärsidé är att erbjuda våra kunder innovativa och företagsanpassade tjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling. Tjänster som bidrar till att de effektivare når sina affärsmässiga mål.

Nedan finner ni vårt tjänsteerbjudande och några exempel på företagsanpassade workshopar inom förändringsledning. Våra tjänster genomförs på svenska eller engelska.

Affärs- och Verksamhetsutveckling

En förändring beslutas om av olika skäl. En omorganisation, nya roller, nytt budgetår, ny affärsidé, nya interna och externa utmaningar eller har marknaden och kundförväntningarna förändrats? Det kan då vara både vara produktivt och kreativt att ha ett externt bollplank i arbetet med affärs- och verksamhetsplanering, rollbeskrivningar, projektdirektiv, marknadsplaner eller andra strategiska dokument.

Vi stödjer er i tidiga faser att skapa viktiga och nödvändiga handlings- planer för ert framtida förändringsarbete. Vi arbetar nära er, guidar och dokumenterar gärna de punktinsatser som krävs för att de strategiska dokumenten för affär- och verksamhetsutveckling ska vara väl förberedda inför en genomförandefas.  

Vid behov, och i ett nästa steg, deltar vi gärna i genomförandet av beslutade strategier - som stöd eller extra resurs i ert förändringsarbete. Läs mer under rubriken Förändringsledning / Change Management.

Tillbaka

Coach till Individer och Grupper

Vi arbetar med resultatorienterad Affärs- och Executive Coaching och fokuserar på den enskilda medarbetarens mål, roll, utmaningar och möjligheter.

Individuell coaching genomförs antingen som ett fristående uppdrag, eller i kombination med strategiarbete och workshops i ett förändringsarbete. Coachsamtalen stödjer ledaren och/eller medarbetaren att ännu effektivare nå överenskomna resultat.

Vi har en lång erfarenhet och en väl inarbetad metodik i våra coachsamtal. Och vi anser att samtalen är ett slagkraftigt och kostnads- effektivt verktyg för att få verksamheter och individer att utvecklas. 

Anette Söderström, ägare och affärscoach på AoSu, har över fyratusen timmars erfarenhet av individ- och gruppcoaching. Anette är ACC-certifierad coach, medlem i International Coach Federation (ICF) och följer därmed dess policy och riktlinjer. Läs mer i dokumentet Coaching (PDF).

Coachsamtalen genomförs på svenska eller engelska.

Vår definition av coaching

Coaching är hjälp till självhjälp för att klargöra och nå individers eller gruppers önskade resultat. Coaching hjälper den eller dem som coachas att själv ta ansvar för att;

 • Identifiera och tydliggöra SYFTE och MÅL
 • Söka motivation och drivkraft för att VILJA nå mål
 • Finna VAD vi ska GÖRA för att nå fram till mål
 • Finna HUR vi behöver VARA för att nå fram till mål

Vår syn på syftet med coaching i arbetslivet

Vi vill att:

 • Medarbetarna ska prestera bättre, vilket gör att verksamheten kan uppvisa bättre resultat.
 • Medarbetarna ska trivas bättre på arbetet och bli mer motiverade, vilket också bidrar till bättre resultat.

Tillbaka

Förändringsledning / Change Management

Att ligga på framkant och våga fatta nydanande beslut är framgångs- faktorer i vår föränderliga tillvaro (Affärs- och verksamhetsutveckling).
Att, för företag, tydligt kunna beskriva nya affärsmål och strategier när så krävs är nödvändigt. Att operativt kunna kommunicera och genomföra dem är skillnaden mellan misslyckande och succé.

Vi erbjuder förändringsledning som stödjer analys, planering, genomförande och validering. Vi vill bidra till att er förändring blir till en förbättring - och en succé!

Diagram som beskriver förändringsprocessen och dess faser

Tillbaka

Workshopledare

Att arbeta tillsammans i en workshop är ett kreativt och produktivt arbetssätt. Ett sätt som är väl etablerat och kan anpassas till såväl små som stora grupper. 

Metoden skapar delaktighet och engagemang hos deltagarna. Vi erbjuder planering av, genomförande och uppföljning av workshopens resultat. Läs vidare under Företagsanpassad Workshop

Tillbaka

Föreläsare

Vi erbjuder föreläsningar inom:

 • Affärsmässigt ledarskap
 • Coaching – ett effektivt sätt att nå resultat!

Tillbaka

Situationsanpassat Affärsmannaskap

Målgrupp

Denna workhop-serie vänder sig till dig som arbetar som affärsutvecklare, KAM-säljare, senior säljare eller på annat sätt nära din kund. Du vill öka kunskap och förmåga att agera i ditt egna affärsmannaskap - och ytterligare bidra positivt till ditt företags utveckling och resultat.

Övergripande innehåll

Att agera med ett gott affärsmannaskap präglas av vår vilja och förmåga att etablera starka och långsiktiga kundrelationer. Vi vet att människor och organisationer har olika behov. Att vara affärsmässig i sitt agerande innebär därför att lära känna sin kund, möta upp till dess unika förväntningar och därefter hitta en affärssituation där båda parter är långsiktigt nöjda. 

 • Vi kartlägger nuläge och affärsnytta kring er befintliga affärsprocess och era erbjudanden. 
 • Vi identifierar behov och förväntningar från viktiga intressenter/er marknad. 
 • Vi prioriterar och hanterar gapet mellan ert nuläge och er marknads behov och förväntningar.
 • Vi tillför kunskaper och insikter inom affärsmannaskap.
 • Vi reflekterar gemensamt kring, samt skapar förutsättningar för att lägga effektivare strategier framåt.
 • Vi individanpassar och tränar dig och och din organisation så att du ännu effektivare når överenskomna affärsmål.

Tillbaka

Coachande Ledarskap

Målgrupp

Denna workshop-serie vänder sig till dig som är ledare och har personal- och/eller resultatansvar i din organisation. Du vill vidareutveckla ditt affärsmässiga ledarskap genom att lära dig ett nytt verktyg – Coaching! Läs mer i dokumentet Coachande ledarskap (PDF). 

Coaching är ett effektivt verktyg som leder till att;

 • Dina medarbetare ska prestera bättre, vilket gör att verksamheten kan uppvisa bättre resultat.
 • Dina medarbetare ska trivas bättre på arbetet och bli mer motiverade, vilket också bidrar till bättre resultat.
 • Du själv får ett mer meningsfyllt och stimulerande ledarskap, och stärker din position genom att åstadkomma bättre resultat.

Övergripande innehåll 

Vi planerar, genomför och stödjer i syfte att du; 
 • får lära dig vad coaching innebär.
 • får uppleva coaching samtidigt som du, under individuella coachsamtal, får möjligheten att diskutera möjligheter, problem och individuella mål som du anser viktiga.
 • individuellt ska kunna omvandla dina nya erfarenheter och kunskaper så att det passar ditt företag, din egen ledarstil och roll i syfte att;
  • utveckla dig själva som ledare
  • utveckla dina medarbetare
  • ytterligare bidra positivt till ditt företags utveckling och resultat

Tillbaka

Affärsmässigt Ledarskap

Målgrupp

Denna workshop-serie vänder sig till dig som är ledare och har ett affärs- och/eller resultatansvar i din organisation. 

Du har en stark tro på att ett affärsmässigt ledarskap kan vidareutveckla ditt företags konkurrenskraft och upplevas mer proaktivt. Efter utbildningen har du ökat din förmåga att agera i ditt ledarskap, och har en djupare förståelse för affären och din verksamhets helhet.

Övergripande innehåll

 • Vi diskuterar och skapar samsyn kring er affärsplan, organisation och dess styrning.
 • Vi kartlägger er befintliga affärsprocess.
 • Vi identifierar ert företags omvärld, marknad och kunder
 • Vi arrangerar forum där ni möter era kunder för att få en tydlig bild av deras förväntningar och krav.
 • Vi kartlägger och diskuterar gapet mellan nuläge och önskat läge.
 • Vi individanpassar och breddar din verktygslåda genom att diskutera olika strategier för ett vidareutvecklat affärsmässigt ledarskap i din roll.
 • Vi följer upp och stödjer dig i din utveckling.
 • Vi förutsätter att du själv vill och kan dela med dig av dina egna erfarenheter.

Tillbaka

Affärsmässiga Medarbetare

Målgrupp

Denna workshop-serie vänder sig till dig som vill, och behöver bli, mer affärsmässig. Du vill öka ditt eget affärsmannaskap utifrån din roll och vill ytterligare bidra positivt till ditt företags utveckling och resultat.

Övergripande innehåll 

Vi planerar, genomför och stödjer i syfte att du;
 • får lära dig hur ditt företags affärsprocess ser ut.
 • får affärsmål och förväntningar tydligt kommunicerade. 
 • får, tillsammans i grupp och under individuella coachsamtal, möjligheten att reflektera och diskutera utmaningar och möjligheter.
 • får stöd i att planera upp och lägga strategier mot mål, både på grupp- och individnivå. 
 • får stöd och uppföljning som stödjer dig i din utveckling

Tillbaka

Effektiva Grupper och Team

Målgrupp

Denna workshop vänder sig till styrelser, ledningsgrupper och ledare som; 
 • startar upp en ny gruppering. 
 • behöver genomföra en förändring och därmed finna nya strategier för att leda i sin organisation.
 • vill vidareutveckla sin befintliga grupps vilja och förmåga att arbeta i team.

Övergripande innehåll 

Denna workshop ger dig och din grupp en effektiv start eller nystart, och ökar förutsättningarna att nå överenskomna och affärsmässiga resultat.

Vi planerar, genomför och stödjer i syfte att ni ska kunna; 
 • identifiera bakgrund, nuläge och affärsnytta med gruppens uppdrag. 
 • tydliggöra och söka acceptans kring vision, affärsmål och förväntningar från intressenter.
 • kartlägga gruppen och dess medlemmar i syfte att förstå hur vi alla bidrar. 
 • reflektera över, och hantera hinder och möjligheter.
 • nyttja gruppens olikheter i syfte att skapa balanserade och effektiva team. 
 • diskutera och reflektera över olika strategier för att effektivt och resultatinriktat kunna nå affärsmål. 
 • fatta beslut och enas om en proaktiv och offensiv handlingsplan på kort- och lång sikt. 

Tillbaka

Effektiv Kommunikation

Målgrupp

Denna workshop-serie vänder sig till dig som vill vidareutveckla din kommunikationsförmåga till din omgivning. Vi reflekterar över vad effektiv kommunikation är för vårt företag – och hur vi kan bli ännu bättre.

Vår workshop vänder sig både till individer, men också till grupper som behöver förbättra och förändra sitt sätt att kommunicera internt och externt.

Övergripande innehåll

Vi planerar, genomför och stödjer i syfte att du ska få;
 • urskilja vad effektiv kommunikation är på ditt företag – och för din närmaste omgivning.
 • reflektera över våra filter och hinder för att kommunicera mer effektivt.
 • identifiera din närmaste omgivning – och hur de kommunicerar.
 • feedback på ditt eget sätt att kommunicera.
 • diskutera olika perspektiv på effektiv kommunikation.
 • lära dig olika metoder för att kommunicera mer effektivt.
 • sätta din egen handlingsplan för hur du i framtiden kan kommunicera mer effektivt.

Tillbaka

Bild på två personer som arbetar tillsammans ”Det som driver mig som affärscoach är glädjen av att få se när människor tar vara på sina möjligheter eller löser sina problem, när de ser sin situation ur ett annat perspektiv, får dem att ta viktiga beslut och våga prova nya idéer. Att få uppleva hur människor får mer energi och ytterligare kan bidra i sin yrkesroll eller i sitt privatliv.” - Anette Söderström,
ägare av och konsult på
Affärs- och säljutveckling
Affärs- och säljutveckling AB